»»» ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH «««


poniedziałek, 1 stycznia 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki uważamy za otwarty!Zapraszamy uczestników i prosimy o udostępnianie tej wiadomości. Trwa przyjmowanie zgłoszeń. 

 VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki

pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,  Wojewody Śląskiego i Starosty Lublinieckiego 
  dla uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

REGULAMIN
Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.
Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com  do dn. 2 marca 2018 r. Teksty przesłane drogą meilową lub pocztą nie biorą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą meilową lub telefoniczną nastąpi do dnia 16 marca 2018r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2018r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3,  woj. śląskie.
Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:         
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.
                                                                                 
                                                                                                          Organizatorzy 
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu